فن آوران
فرآیند انتخاب و انتقال فن آوری ساخت

عنوان مقاله:

فرایند انتخاب و انتقال فن آوری ساخت

نوع مقاله:

تدوین

پژوهشگر:

محمد مهدی صفایی

سال انجام:

1384

محل ارائه:

ماهنامه «شهر و ساختمان»، شماره مشترک 13 و 14

 
 
 

خلاصه مقاله

نياز به استفاده از تكنولوژي هاي ساخت متناسب با رشد هر جامعه و بهره گيري از تكنولوژي در ساير صنايع و توانايي هاي اجرايي آن جامعه متغير است. اين نيازها ممكن است منشاء اختراع و يا انتقال تكنولوژي هاي ساخت گردند.انتخاب تكنولوژي هاي ساخت، مقدمه انتقال آن تكنولوژي هاست و درهر انتخاب، هماهنگ سازي بين اجزاء و هماهنگ سازي با محيط بسيار مهم است و نياز به مطالعه كافي دارد. اتخاذ روشهاي مطالعاتي مناسب و نيز راه كارهاي صحيح و در نتيجه طي مراحل سلسله وار از انتخاب تا انتقال تكنولوژي هاي ساخت در موفقيت و سوددهي تكنولوژي هاي ساخت بسيار مهم است. بهترين حالت انتقال يك تكنولوژي ساخت طي مراحل انتقال از فراگيري دانش وجود دارد كه «انتقال بهينه تكنولوژيهاي ساخت » فني، تا توليد و گسترش داخلي است. موانع متعددي در جهت شناخت و ارائه راه حل هاي مناسب در جهت رفع آنها از اهميت بالايي برخوردار است...

 

 

              دریافت متن کامل مقاله