فن آوران

 
 
Head Office
Unit 5,No.14, Khodami St.,Vanak Sq.,Tehran - Iran
Tel : 88679365-7
Fax : 88791426
Mashad Branch
Ground Floor, No.64, Felestin 19,Felestin St., Mashad-Iran
Tel-Fax : 0511-8427199
Contact us
Mohammad Mahdi Safaee safaee@cectd.com
Shahram Shokoohiniashokoohinia@cectd.com
Parisa Rashid Shomali rshomali@cectd.com
Afsaneh Askariaskari@cectd.com
Mahdi Shahnazi shahnazi@cectd.com