فن آوران
معرفی شرکت

 
گسترش فن آوران ساخت

 • مهندسان مشاور معماری و شهرسازی
 • شماره ثبت : 197292
 • تاريخ ثبت : 1381/10/18
 • عضو جامعه مهندسان مشاور ايران
 • رتبه بندی سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور در گرايش های زير :
  • ساختمان ‏های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
  • ساختمان های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی
  • شهرسازی

فعاليت ‏های حرفه‏ ای اين مهندسان مشاور را می‏توان به سه دوره زمانی تقسيم نمود :
 • دوره مشارکت اعضا با اشخاص حقيقی مختلف
 • دوره فعاليت حرفه ‏ای مستقل قبل از تأسيس
 • دوره فعاليت رسمی بعد از تأسيس

دوره اول فعاليت ها از اواسط سال 1374 آغاز شد.
در اين دوره مشارکت های متعددی توسط اعضا به صورت تشکل حقيقی با اشخاص مختلف شکل گرفت و ادامه يافت.
از فروردين ماه 1376 فعاليت مستقل گروه آغاز شد و ترکيب فعلی به وجود آمد که تجارب کاری بسيار قابل توجهی به دنبال داشته است.
نهايتاً در هجدهم دی ماه 1381 «مهندسان مشاور گسترش فن آوران ساخت» رسماً به ثبت رسيد و از آن به بعد کليه فعاليت های تخصصی جاری در قالب شخصيت حقوقی تاسیس شده، ادامه و توسعه يافت.