فن آوران
هیات مدیره

محمد مهدی صفایی، مدیر عامل و عضو هیأت مدیره ، کارشناس ارشد معماری
شهرام شکوهی نیا، رئیس هیأت مدیره، کارشناس ارشد معماری
پریسا رشید شمالی، نایب رئیس هیأت مدیره،  کارشناس ارشد معماری
محمد مهدی صفایی ، مدیر عامل و عضو هیأت مدیره، کارشناس ارشد معماری
شهرام شکوهی نیا، رئیس هیأت مدیره، کارشناس ارشد معماری
افسانه عسکری، عضو هیأت مدیره، کارشناس شیمی
شهرام شکوهی نیا، محمد مهدی صفایی
افسانه عسکری، عضو هیأت مدیره، کارشناس شیمی
پریسا رشید شمالی، نایب رئیس هیأت مدیره، کارشناس ارشد معماری
پریسا رشید شمالی، نایب رئیس هیأت مدیره، کارشناس ارشد معماری
 
افسانه عسکری عضو هیأت مدیره
کارشناس شیمیAskari@cectd.com
شهرام زرکش عضو هیأت مدیره (غیر موظف)
کارشناس معماری و کارشناس ارشد شهرسازی
سید مهدی شهنازی ماسوله عضو هیأت مدیره (غیر موظف)
کارشناس ارشد سازهshahnazi@cectd.com