فن آوران

 
دفتر مدیریت
مسئول دفتر معصومه اشناب
منشی دفتر ناهید آزاد منجیری
امور حقوقی و قراردادها حمیدرضا واسع لشکری
کنترل پروژه
کنترل پروژه
سعید شیردل
محمدصادق عسکری
پاشا معقولی
کنترل کیفیت
آزاده شمعی
عارفه ترکمن
معاونت فنی
مسئول آتلیه
پانته آ ابطحیکارشناس معماری
همکاران آتلیه
آرشین مازوجیکارشناس معماری
بی تا احمدی ترشیزیکارشناس معماری
تینا هادی زادهکارشناس معماری
عارفه ترکمنکارشناس ارشد معماری
روشا رودگرکارشناس ارشد معماری
شیما شاه حسینیکمک کارشناس معماری
کاوه ابلقیکمک کارشناس معماری
کارشناسان عالی
ژیلا نوروزیکارشناس ارشد معماری
مهدی شهنازیکارشناس ارشد سازه
سعید جانیدکترای تأسیسات
ساسان درکیکارشناس ارشد سازه
گروه اجرایی
مدیر اجرایی: هومن دادخداکارشناس اجرایی
گروه نظارت: میثم صفاییکارشناس ارشد معماری
                  آروین نورستهکمک کارشناس سازه
معاونت مالی و اداری
مدیریت مالی راموئیل یوحنایی
مشاور مالی مجید طالب تبریزی
کارشناس مالیرِینی رویلی
مدیریت اداریمحمود صفایی
کارشناس اداریمایکل تمرز
تدارکاتغلامعلی نیکپور
خدماتکرامت دورانی , کرم حمزه لو